Hart tot Hart Coaching

Algemene voorwaarden

Begrippen

1. Hart tot Hart coaching
Hart tot Hart coaching is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 71250328.

2. Activiteit
Onder een activiteit wordt verstaan een door Hart tot Hart coaching georganiseerde workshop, cursus, training, opleiding, consult of soortgelijke gebeurtenis binnen of buiten Nederland.

3. Dienst
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, waaronder activiteiten, die Hart tot Hart coaching voor of ten behoeve van de Deelnemer heeft verricht.

4. Deelnemer
De persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven en de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

5. Inschrijving
Het zich op de aangegeven wijze via e-mail of met behulp van het daartoe aangewezen inschrijfformulier geldig aanmelden voor een activiteit.

6. Annulering
De schriftelijke opzegging van deelname aan een activiteit door een Deelnemer.

7. Cursusgeld
Het bedrag dat Hart tot Hart coaching in haar brochure of website hanteert voor deelname aan een activiteit.

8. Algemene Voorwaarden
De in dit document vervatte algemene voorwaarden van Hart tot Hart coaching.

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden en vrijwaring (versie 16-06-2019) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 71250328 en van toepassing op alle door Hart tot Hart coaching georganiseerde activiteiten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Hart tot Hart coaching en de Deelnemer, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hart tot Hart coaching, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken of indien de uitvoering plaatsvindt in het buitenland.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Hart tot Hart coaching en de Deelnemer in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Hart tot Hart coaching zijn overeengekomen.

Indien Hart tot Hart coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hart tot Hart coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Algemene regels activiteiten

1) Hart tot Hart coaching kondigt haar activiteiten onder andere aan op haar website, facebook, in tijdschriften, brochures, via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data die daarin zijn genoemd, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

2) Hart tot Hart coaching zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hart tot Hart coaching kunnen worden toegerekend.

3) Hart tot Hart coaching kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Deelnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4) Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Hart tot Hart coaching daaraan niet gebonden.

5)   Een activiteit gaat enkel door als er zich naar de mening van Hart tot Hart coaching voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.

6)   Hart tot Hart coaching behoudt zich altijd het recht voor een activiteit te verzetten of te annuleren en/of een locatie te wijzigen, zonder opgave van reden.

7)  Hart tot Hart coaching behoudt zich het recht voor om in onvoorziene gevallen een andere coach of trainer op te roepen ter vervanging van Rian Popeijus.

8)   Hart tot Hart coaching kan altijd zonder opgave van reden een reservering of deelname weigeren. In dat geval wordt deze beslissing zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien reeds is betaald wordt – nadat de bankgegevens van de persoon in kwestie zijn ontvangen – het volledig betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort.

9)   Indien een activiteit geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open activiteit die Hart tot Hart coaching organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.

10) Indien een deelnemer door overmacht belangrijk deel van een bepaalde open activiteit heeft moeten verzuimen, zal Hart tot Hart coaching, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open activiteit het verzuimde deel in te halen. Hart tot Hart coaching behoudt zich het recht voor extra te maken kosten door te berekenen.

11) Indien een deelnemer zich tijdens een consult, workshop of cursus op een wijze gedraagt die het verloop ervan verstoort of onmogelijk maakt, behoudt Hart tot Hart coaching zich het recht voor om de deelnemer in kwestie te verwijderen of niet langer toe te laten. Ongeacht of dit voor één enkele ontmoeting geldt of voor de rest van de cursusduur wordt dan geen restitutie verleend.

12) De deelnemersprijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

13) Tenzij in de schriftelijke informatie door Hart tot Hart coaching over een activiteit uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de deelnemers afzonderlijk met Hart tot Hart coaching of de instantie die de service verleent, af te rekenen.

14) Voor aanvang van een langdurige activiteit (een jaar of langer), worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. Deelnemers maken hierin o.a. hun vooropleiding en medische achtergrond kenbaar. Op basis van dit intakegesprek beslist Hart tot Hart coaching of een deelnemer geschikt is voor de activiteit.

 

3. Betalingsvoorwaarden

1)   Facturering vindt plaats op basis van de tussen Hart tot Hart coaching en de cliënt overeengekomen tarieven. De cliënt dient contant of per pin op de dag van de activiteit ter plaatse te betalen. De Cliënt kan tevens online via IDEAL betalen. Ingeval van betaling ter plaatse in contanten of per pin op de dag van de activiteit, brengt Hart tot Hart Coaching €10,- (zegge: tien euro) aan administratiekosten in rekening.

2)   Er bestaat de mogelijkheid om de cursussen in maandelijkse delen te betalen. Je betaling dient dan op elke eerste cursusdag contant of per pin ter plaatse betaald te worden. In een dergelijk geval brengt Hart tot Hart Coaching €10,- (zegge: tien euro) aan administratiekosten in rekening. Bij een structureel uitblijven van betalingen kan het resterende bedrag ineens worden gefactureerd en/of de incasso uit handen worden gegeven. Alle bijkomende kosten en wettelijke rente zijn dan voor rekening van de deelnemer.

3) Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Deelnemer, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

4) De Deelnemer is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5) Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6) Hart tot Hart coaching behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Hart tot Hart coaching kan in voorkomende gevallen de Deelnemer de toegang tot de lokaliteit waar de betreffende Opleiding zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen.

7) In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Hart tot Hart coaching en de verplichtingen van de Deelnemer jegens Hart tot Hart coaching onmiddellijk opeisbaar.

8) Hart tot hart coaching behoudt zich het recht voor om van buitenlandse Deelnemers volledige betaling vooraf (voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst) te eisen.

 

4. Incassokosten

1) Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer. In ieder geval is de Deelnemer incassokosten verschuldigd.

2) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Hart tot Hart coaching recht van de Deelnemer op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

3) Hart tot Hart coaching heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Hart tot Hart coaching de Deelnemer na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

4) De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Deelnemer.

 

5. Annulering

1) Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. De annuleringstermijn wordt onderverdeeld in drie groepen:

  1. consult
  2. workshops
  3. cursussen.
  4. consult: Tenzij expliciet anders vermeld is annulering mogelijk tot 24 uur voor aanvang, minus €10,- administratiekosten. Na deze termijn zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
  5. workshops: Tenzij expliciet anders vermeld is annulering mogelijk tot twee weken voor aanvang, minus €10,- administratiekosten. Na deze termijn zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
  6. cursussen: Tenzij expliciet anders vermeld is annulering mogelijk tot vier weken voor aanvang, minus €10,- administratiekosten. Bij annulering tot twee weken voor aanvang wordt 50% van het hele cursusbedrag in rekening gebracht. Na deze termijn dient het volledige bedrag betaald te worden.

In sommige gevallen is het, in overleg, mogelijk dat deelnemer een andere deelnemer aandraagt diens plek in te nemen.

2) Restitutie tijdens of na deelname, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.

3) Alle Hart tot Hart coaching data zijn onder voorbehoud. Hoewel er alles aan wordt gedaan deze geplande data te handhaven, kan het zijn dat een of meerdere data worden gewijzigd. Er wordt dan zo spoedig mogelijk in overleg een nieuwe datum vastgesteld. Hoewel vanzelfsprekend zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemers, wordt de uiteindelijke datum bepaald door Hart tot Hart coaching. Mocht deze nieuwe datum niet uitkomen, dan word je (indien je reeds betaald hebt) verzocht je bankgegevens terug te mailen. Het volledige bedrag – dus zonder aftrek van kosten – wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggestort. Indien binnen de dan in de e-mail gestelde redelijke termijn de gevraagde bankgegevens niet worden verstrekt, vervalt het recht op terugbetaling.

4) Bij definitieve annulering van een activiteit van de kant van Hart tot Hart coaching word je daarvan op de hoogte gesteld en word je (indien je reeds betaald hebt) verzocht je bankgegevens terug te mailen. Het volledige bedrag – dus zonder aftrek van kosten – wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggestort.

 

6. Opschorting

1) Indien de Deelnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Hart tot Hart coaching het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2) Voorts is Hart tot Hart coaching bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-    na het sluiten van de Overeenkomst Hart tot Hart coaching omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

-    de Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Hart tot Hart coaching kan worden gevergd.

3) Hart tot Hart coaching behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

7. Ontbinding

1) Indien de Deelnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Hart tot Hart coaching bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2) Voorts is Hart tot Hart coaching bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-    na het sluiten van de Overeenkomst Hart tot Hart coaching omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

-    de Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van Hart tot Hart coaching kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hart tot Hart coaching kan worden gevergd;

-    de Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

-    de Deelnemer onder curatele wordt gesteld;

-    de Deelnemer komt te overlijden.

3) Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hart tot Hart coaching op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

5) Indien Hart tot Hart coaching de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Hart tot Hart coaching niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6) Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Deelnemer, is de Deelnemer aansprakelijk voor de door Hart tot Hart coaching geleden schade.

 

8. Overmacht

1) Een tekortkoming kan niet aan Hart tot Hart coaching of de Deelnemer worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2) Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hart tot Hart coaching geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hart tot Hart coaching niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3) Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Hart tot Hart coaching in redelijkheid niet van de Deelnemer mag worden verlangd.

4) Hart tot Hart coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hart tot Hart coaching zijn verbintenis had moeten nakomen.

5) In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6) Zowel Hart tot Hart coaching als de Deelnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7) Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Hart tot Hart coaching zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8) Indien Hart tot Hart coaching ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hart tot Hart coaching gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

9. Aansprakelijkheid

1) Hart tot Hart coaching is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Hart tot Hart coaching. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

-    materiële schade aan de eigendommen van de Deelnemer;

-    redelijke kosten, die Deelnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

-    redelijke kosten, die Deelnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

-    redelijke kosten, die Deelnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Hart tot Hart coaching zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Ofschoon de opdracht door Hart tot Hart coaching naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de activiteit en de verstrekte adviezen.

2) Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor zichzelf. Hart tot Hart coaching is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een deelnemer meent dat deze voortvloeien uit de deelname aan een activiteit.

3) Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst fysieke activiteiten worden ontplooid dient de deelnemer zelf te beoordelen of hij fysiek tot deelname in staat is. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

4) De klant verplicht zich alle relevante informatie mondeling of schriftelijk aan Hart tot Hart coaching vermelden. Hart tot Hart coaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van achtergehouden of onvolledige informatie betreffende de overeengekomen dienstverlening.

5) Hart tot Hart coaching geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen.

6) Hart tot Hart coaching is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.

7) Hart tot Hart coaching aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de informatie in het schriftelijk materiaal, en/of van mondelinge aanwijzingen die bij de uitvoering van de activiteit zijn gegeven.

8) Hart tot Hart coaching is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de Deelnemer aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Hart tot Hart coaching.

9) Voor schade veroorzaakt door derden is Hart tot Hart coaching nimmer aansprakelijk.

10) Indien Hart tot Hart coaching, met inachtneming van de in de wet, in de overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden bepaalde jegens Deelnemer aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid geldt nooit voor bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

11) Hart tot Hart coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Deelnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

12) Indien Hart tot Hart coaching wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

13) De Deelnemer dient de schade waarvoor Hart tot Hart coaching aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Hart tot Hart coaching te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

14) Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Hart tot Hart coaching vervalt binnen één jaar nadat de Deelnemer bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

10. Verjaringstermijn

1) Voor alle vorderingen jegens Hart tot Hart coaching en de door Hart tot Hart coaching (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

11. Intellectuele eigendom

1) Hart tot Hart coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2) Hart tot Hart coaching behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

12. Geheimhouding

1) Zowel Hart tot Hart coaching als de Deelnemer zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Deelnemers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

13. Privacy en cookies

1) De gegevens en informatie die de Deelnemer aan Hart tot Hart coaching verstrekt, zal Hart tot Hart coaching zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2) Hart tot Hart coaching handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Hart tot Hart coaching zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

3) De Deelnemer heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

4) Bij het bezoeken van de website kan Hart tot Hart coaching informatie van de Deelnemer over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

5) De informatie die Hart tot Hart coaching verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

6) Hart tot Hart coaching mag de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

7) Hart tot Hart coaching mag de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

8) Het is Hart tot Hart coaching niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Deelnemer uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

9) Hart tot Hart coaching zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

10) De Deelnemer is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

11) De Deelnemer gaat akkoord dat Hart tot Hart coaching de Deelnemer voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Deelnemer niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Deelnemer dit kenbaar maken.

 

 14. Geschillenbeslechting

1)   Hart tot Hart coaching is via de beroepsorganisatie CAT Collectief aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.

2)   Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Hart tot Hart coaching zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Bosch.

3)   Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

15. Copyright

1)   Het is niet toegestaan een ontmoeting of ander evenement vast te leggen in welke vorm dan ook (audio, video, fotografie, etc), uitgezonderd het maken van aantekeningen.

2)   Alle teksten, audio’s, video’s en foto’s op deze website vallen onder het auteursrecht en/of zijn eigendom van Hart tot Hart coaching. Mocht je gebruik willen maken van een bepaalde inhoud van deze website, neem dan altijd eerst contact op.

3)   Op het schriftelijke materiaal dat door Hart tot Hart coaching in het kader van een activiteit is verstrekt, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

 

16. Vrijwaring

1) De Deelnemer vrijwaart Hart tot Hart coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Deelnemer toerekenbaar is.

2) Indien Hart tot Hart coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Deelnemer gehouden Hart tot Hart coaching zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hart tot Hart coaching en derden komen verder voor rekening en risico van de Deelnemer.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1) Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2) Geschillen naar aanleiding van aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen, ook indien de activiteiten die aanleiding tot het geschil hebben gegeven buiten Nederland hebben plaatsgevonden, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 14 (Geschillenbeslechtiging) van deze Algemene Voorwaarden.

 

18. Wijziging Algemene Voorwaarden

1) Hart tot Hart coaching heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2) Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3) Hart tot Hart coaching zal de Deelnemer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4) De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Deelnemer op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5) Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Deelnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

19. Slotbepaling

1) In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal door Hart tot Hart coaching in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.

info@harttothartcoaching.nl - 06 184 407 88 - © 2020 Hart tot Hart coaching